Sila – priprema za test

Published December 8, 2015 by marinapetrovic

1.Nacrtaj pravac i smjer djelovanja sile Zemljine teže na tijelo u blizini površine Zemlje.

2. Nacrtaj pravac i smjer djelovanja težine tijela na podlogu i tačku vješanja

szt1

3. Na osnovu primera na slici, objasniti koje vrste sila su u pitanju.https://jelenakalderon.files.wordpress.com/2014/12/img_20141203_1803501.jpg?w=5934. Sile čije su jačine 1200N, 350N i 50100N, izraziti u kilonjutnima.5. Sile čije su jačine 0,2MN, 3,5kN, 85mN izraziti u njutnima.6. Koliku silu mere dinamometri prikazani na slikama?msd17. Ako se elastična sila opruge isteže silom od 10N, wena dužina se poveća za 8mm. Za koliko bi se promenila dužina te opruge, iz nedeformisanog stanja, kada bi se ona istezala silom od 20N, 5N, 15N? (16mm, 4mm, 12mm)

8. Kako se naziva sila koja vraća telo u orvobitni oblik, nakon prestanka delovanja sile deformacije?

9. Koja sila ti može pomoći da izvučeš gvozdene eksere bez pomerawaposude?

10. Zbog koje sile se kosa lepi za češalj?

11. Koliki je rezultat delovanja sila nad telima?

IMG01553

IMG01554

IMG01555

IMG01557IMG01556

Pročitaj na slici šta ješotrebno da uradiš!

 

 

Koja sila pomaže da se izvade ekseri, bez pomeranja posude?

jelenakalderon.wordpress.com

Jabuka i fizika

Published September 13, 2014 by marinapetrovic

Drvo “igra” ključnu ulogu u jednoj od najpoznatijih anegdota u istoriji nauke – priči o engleskom fizičaru Isaku Njutnu i njegovom postavljanju zakona gravitacije i zakona kretanja.

Priča kaže da je mladi Njutn posle jedne obilne večere izašao u vrt kuće da popije čaj ispod drveta jabuke. Dok je pio čaj na glavu mu je pala jabuka, što ga je navelo da se upita zašto je ta jabuka na Zemlju pala pod pravim uglom i zašto svi predmeti padaju vertikalno, a ne u stranu ili naviše.

To pitanje ga je dovelo do objavljivanja studije “Matematički principi filozofije prirode” 1687. godine.

Londonsko kraljevsko društvo, čiji je član bio Njutn, je na svojoj internet stranici objavilo rukopis Vilijema Staklija, Isakovog savremenika i prijatelja.

On u svojim “Sećanjima iz života ser Isaka Njutna” piše da jabuka nikada nije pogodila fizičara, ali ga je podstakla na razmišljanje i uticala da dalji razvoj nauke.

Priča o Njutnu i jabuci je ostala popularna, a drvo u Vulstorpu na istoku Britanije, mesto obožavanja.

Nikola Tesla i njegov prvi susret s elektricitetom

Published September 13, 2014 by marinapetrovic

Mnogi kažu da se s nekim stvarima u detinjstvu susrećemo ceo život, izgleda da se to desilo u životu Nikole Tesle.
Kako je izgledao prvi susret s ovom pojavom, najbolje je opisao sam Nikola Tesla:

„Bio je suton. Pomilovao sam svog mačka i tada se dogodilo čudo od koga sam zanemeo. Moja ruka je izazvala pljusak praskavih varnica a iznad mačkovih leđa se stvorilo polje svetlosti.“

Teslin otac, Milutin Tesla, je smatrao da je to ona ista pojava koja se stvara pri udaru groma, elektricitet.

Na kraju svega je svakako najzanimljiviji Nikolin zaključak povodom ovog događaja. Nikola Tesla je tada postavio pitanje na koje će samo on znati da da odgovor:

„A ja sam očaran razmišljao :
Nije li priroda jedna ogromna mačka? Ako jeste, ko nju miluje po leđima. Tada sam imao tri godine a čuda koja su dolazila bila su sve veća.“

„Čudesni“ mačak je bio prijatelj malog Nikole, bili su nerazdvojni, možda je i na taj način priroda htela da pokaže kako će otkrivati svoje najveće tajne onima koji budu voleli i cenili podjednako i ljude i životinje kao što je to činio Nikola Tesla.

DODATNA NASTAVA VIII RAZRED

Published September 13, 2014 by marinapetrovic

UBRZANJE

 1. Brzina tela se poveća za 15 m/s u toku 5 s. Odredi ubrzanje tela.
 2. Automobil ravnomeno poveća svoju brzinu sa 36 km/h na 54 km/h za 10 s. Izračunati ubrzanje automobila.
 3. Na kraju druge sekunde ravnomerno ubrzanog kretanja brzina tela je 5 m/s, a na kraju četvrte sekunde ona iznosi 8 m/s. Koliko je ubrzanje tela?
 4. Voz polazi iz stanice i počinje da se kreće stalnim ubrzanjem 0,4 m/s2. Kolika će biti brzina voza posle 1 min?
 5. Za koje vreme će  automobil smanjiti brzinu sa 72 km/h na 18 km/h,  ako se kreće stalnim ubrzanjem 1,5 m/s2?
 6. Telo polazi iz mirovanja i kreće se ravnomeno ubrzano. Na kraju osme sekunde kretanja njegova brzina je 16 m/s. Izračunaj ubrzanje tela i koliku je brzinu imalo na kraju četvrte sekunde.

DRUGI NJUTNOV ZAKON

 1. Izračunaj silu koja deluje na telo mase 1,2 kg i daje mu ubrzanje 4 m/s2.
 2. Na telo mase 20 kg deluje sila od 130 N. Koliko je ubrzanje kojim se kreće to telo?
 3. Ako na telo deluje sila od 50 N i daje mu ubrzanje 2 m/s2, koliko će iznositi ubrzanje tela ako na njega deluje sila od 30 N?
 4. Pod dejstvom sile kolica mase 2 kg dobiju ubrzanje 0,8 m/s2. Koliko će biti ubrzanje kolica ako na njih spustimo teg mase 500 g pri delovanju iste sile?
 5. Najbrža kopnena životinja je gepard. On za 3 s iz mirovanja dostigne brzinu 113 km/h. Izračunati ukupnu silu koja je delovala na geparda, ako se zna da je njegova masa 55 kg.
 6. Kolika kočiona sila deluje na voz mase 125 t, ako on uspori s brzine 90 km/h na 72 km/h za 10 s?
 7. * Kugla za kuglanje ima masu 4,5 kg, a lopta za odbojku 250 g. Ako na njih delujemo istom silom, koliki će biti odnos ubrzanja lopte i kugle?

RAVNOMERNO PROMENLJIVO PRAVOLINIJSKO KRETANJE

 1. Biciklista sa početnom brzinom 2 m/s, se spušta niz padinu ubrzanjem 0,4 m/sNaći brzinu bicilkiste u podnožju padine ako je spuštanje trajalo 8 s. Kolika je dužina padine?
 2. Brzi voz polazi iz stanice i kreće se sa stalnim ubrzanjem 0,5 m/s2.  Na kom rastojanju od stanice će voz imati brzinu 36 km/h?
 3. Autombil se kreće sa ubrzanjem 2 m/s2i za 5 s pređe 125 m. Izračunati njegovu početnu brzinu.
 4. Deo staze dužine 100 m skijaš je prešao za 20 s sa ubrzanjem 0,3 m/s2. Kolika je brzina skijaša na početku i na kraju staze?
 5. Pri brzini 54 km/h voz je počeo da se kreće ravnomerno uporeno sa usporenjem 0,4m/s2. Za koje vreme će se njegova brzina smanjiti 3 puta? Koliki put će preći za to vreme?
 6. Koliki je zaustavni put automobila koji pri brzini 72 km/h počinje da koči sa ubrzanjem 0,5 m/s2?
 7. Teret se podiže dizalicom. Prve 2 s se kreće sa ubzanjem 0,5 m/s2, sledećih 11 s ravnomerno, poslednje 2 s usporeno sa usporenjem 0,5m/s2 . Na koju visinu je podignut teret?

GRAFIČKO PREDSTAVLJANJE KRETANJA

 1. Nacrtati grafike zavisnosti  brzine tela i ubrzanja od vremena ako se telo kreće ravnomerno ubrzano i pravolinijski. Ubrzanje je 0,5 m/s2, a početna brzina 2 m/s. Grafike nacrtati za prvih 5 sekundi kretanja.
 2. Telo kreće iz mirovanja sa ubrzanjem 1 m/s2 i ravnomerno ubrzano se kreće 4s. Sledećih 6 s kreće se stalnom brzinom.
  a)  Nacrtaj grafik brzine.
  b)  Nacrtaj grafik ubrzanja.
  v)  Izračunaj ukupni pređeni put tela.
 3. Na osnovu grafika brzine nacrtaj grafik ubrzanja i izračunaj srednju brzinu tela.
 4. Na osnovu grafika ubrzanja nacrtaj grafik brzine ako se zna da  je početna brzina tela 8 m/s.
 • Dva tela polaze jedno prema drugom u susret ravnomerno ubrzano iz dveju tačaka koje su udaljene 200 m. Odrediti relativnu brzinu jednog tela u odnosu na drugo u trenutku mimoilaženja, ako je ubrzanje prvog tela 3 m/s2, a drugog 1 m/s2.
 • Automobil polazi iz mirovanja i kreće se 10 s ubrzanjem 1,2 m/s2. Zatim se stalnom brzinom kreće 2 minuta, potom ispred semafora usporava sa ubrzanjem 2 m/s2do zaustavljanja. Izračunaj koliki put je prešao automobil.
 • Dva tela istovremeno kreću jedno drugom u susret. Prvo se kreće ravnomerno ubrzano sa početnom brzinom 5 m/s, a drugo ravnomerno usporeno sa početnom brzinom 15 m/s. Oba tela imaju ubrzanje 1 m/s2. Rastojanje između njih je 120 m. Izračunati vreme za koje će se sresti i pređeni put  do susreta.
 • Telo se kreće ravnomerno ubrzano. U toku prva dva susedna vremenska intervala od po 4 s prelazi puteve 24 m i 64 m. Odrediti početnu brzinu i ubrzanje.
 • Pri brzini 8 m/s telo počinje da usporava sa ubrzanjem 1 m/s2do zaustavljanja. Koliki put je prešlo ovo telo u poslednje dve sekunde kretanja?
 • U šestoj sekundi ravnomerno ubrzanog kretanja sa ubrzanjem 2 m/s2telo pređe put od 14 m. Odredi početnu brzinu tog tela.

MEHANIČKI RAD

 1. Koliki rad izvrši sila intenziteta 50N na putu dužine 4m ?
 2. Koliki je intenzitet sile koja izvrši rad od 0,48kJ na putu od 8m ?
 3. Pri premeštanju tela izvršen je rad od 4m i upotrebnjena sila od 40N . Izračunaj pređeni put.
 4. Koliki rad izvrši sila teže kad telo mase 0,8kg slobodno pada 3s ?
 5. Sila ravnomerno pomera teret mase 80kg po horizontalnom putu dužine 12m.      a)  Koliki rad izvrši sila ako je koeficijent trenja 0,25?     b)  Koliki rad se izvrši da bi se isti teret podigao na 12m visine?

MEHANIČKA ENERGIJA

 1. Odredi potencijalnu energiju tegle sa džemom mase 1kg koja se nalazi na polici visokoj 2m .
 2. Na kojoj visini na gradilištu se nalazi džak sa cementom mase 50kg ako je njegova potencijalna energija 2,5kJ ?
 3. Telo mase 35kg uzdignuto je 2m iznad tla. Na koji visinu treba podići telo mase 14kg da bi njihove potencijalne energije bile iste?
 4. Koliku potencijalnu energiju ima kocka od drveta ivice 10cm ako se nalazi na visini 3m ? Gustina drveta je 800kg/m3.
 5. Koliku kinetičku energiju poseduje telo mase 400g kada se kreće brzinom 8m/s?
 6. Telo se kreće brzinom 6m/s . Kolika je njegova masa ako raspolaže kinetičkom energijom od 9J ?
 7. Vozilo mase 2 tone prešlo je ravnomernim kretanjem 1,2km za 1min. Kolika je njegova kinetička energija? Kolika je kinetička energija tog vozila ako se kreće stalnom brzinom 36km/h?

ZAKON ODRŽANJA MEHANIČKE ENERGIJE.

RAD KAO PROMENA ENERGIJE.

 1. Automobil mase 1300kg kreće se brzinom 64,8km/h. Dodavanjem     gasa njegova brzina se poveća na 72km/h. Koliki rad je pri tome izvršila vučna sila motora?
 2. Puščano zrno mase 10g pri brzini 500m/s pogodilo je i probilo dasku debljine 10cm. pri izlasku iz daske brzina zrna je 300m/s. a)  Koliki rad je izvršen?            b) Kolika je sila otpora daske?
 3. Telo mase 3kg pada sa visine 5m. Kolika je njegova kinetička energija pri udaru o tle?
 4. Telo mase 200g pada sa visine 8m. Kolika je kinetička energija ovog tela na visini 2m?
 5. Sa terase visoke 5m telo mase 100g bačeno je na gore brzinom 40m/s. a)   Kolika je potencijalna energija tog tela u najvišoj tački putanje?     b) Na kojoj visini iznad tla se tada nalazi telo?
Башта знања

Добар учитељ подучава, одличан показује, а изваредан инспирише!

Чуда се, ипак, дешавају!

Све што се школе тиче - цртежи, песме...и свакојаке приче!

Учитељски кутак

Добро дошли на блог учитељице Наташе!

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Југославин блог

Учење кроз авантуру

учитељица Лала

ОШ "Анта Богићевић" Лозница

учитељица Споменка Сенка Кочиш

ОШ''Јосиф Маринковић'', Нови Бечеј

zoranamarusic

Планови, припреме, презентације, приредбе, дјечји радови...

Школски педагог

Сарадња са наставницима, родитељима и ученицима

Зajeдно до нових знања

да нам свима у школи буде лепше

KREATIVNA ČAROLIJA

Svima onima koji imaju sposobnost stvaranja lepote

Ако знам све знање, а љубави немам, ништа сам

If I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge; and if I have all faith, so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing

ВЕСЕЛИ ЋИРИЛЦИ

ДЕЧЈИ ОСМЕХ ЈЕ НАЈЛЕПШИ ДАР

Учитељица Мира Стевковић

ОШ "Јосиф Маринковић", Нови Бечеј

TOZA NS - fizika

Nastava. Komentari. Informacije...

Учионица добре воље

Учитељ сам тим' се дичим

ГОЦИНИ РАДОЗНАЛЦИ

Информација, знање, креативност...

Био-блог

Сајт за наставнике биологије

Moja mala druzina

ZA SVE MOJE UČENIKE

Хајде да се играмо

Сајт за децу, учитеље и родитеље - аутор Љиља Павловић

Испеци па реци деци

Ђурђица Стојковић

Sve je fizika

Miša Bracić

Fizika koja se voli

Marina Andrijević Petrović

Физика у Бранку

Занимљиви материјали за ученике и професоре

Dekijeva fizika

Fizika dostupna svima

Sajt članova kluba i nastavnice Marine.

Micro:bit klub učenika OŠ "Jugoslavija"

Fizika i matematika

Marina Andrijević Petrović

Fizika je laka za svakog đaka

Marina Andrijević Petrović